19.02.2015

SPOZNAJ MOŽNOSTI CEZ PROGRAM ERASMUS+!

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:
* Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
* Mládež v akcii
* programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy
a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Program Erasmus+ využívame v širokej miere aj my, kde realizujeme vzdelávacie projekty pre mládež.
Na Slovensku zastrešuj tento program Národná agentúra Iuventa, ktorá je jedným z našich hlavných partnerov.Ak máš záujem získať viac informácií, neváhaj nás kontaktovať alebo si pozri naše aktuálne projektya prihlás sa na niektorý z nich!